Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 16 2017

Trzeba mnie głaskać, jak kota, codziennie, wieczornie, porannie. Trzeba mnie dotykać miliardy razy dziennie i nocnie miliardy też. Trzeba mnie bronić przed światem, burzą, nocą, mną. Trzeba się ze mną kochać i czuć wciąż, że za mało to, że bardziej chcesz. Trzeba mi mówić, że wszystko dobrze, że przecież dobrze jest, że silny ze mnie ktoś. Trzeba mnie całować o 8:05, żebym chciała wstać i żeby dzień wydał się lepszym czymś niż pogrążenie w snach. Trzeba mi pokazywać, że jest się, że jest czas, że wszystko to ma sens. Trzeba mi widzieć oczy wesołe Twe i uśmiech Twój, i zmarszczki Twe mimiczne. Trzeba mi słyszeć, że chcesz, że jesteś, że radość jest w głosie Twym. Trzeba mi czuć, że wybierasz mnie, że chcesz, że tylko ja, że my. 

- Instrukcja obsługi
(...) kłopot polega często na tym, że obie strony pragną tego samego, lecz mówią innym językiem lub w ogóle nie mówią.
— Z. Celmer
Reposted fromyourtitle yourtitle viayouaresonaive youaresonaive
8152 dd76 500
Reposted fromtosiaa tosiaa vialikek likek

November 13 2017

Postanawiam, że to będziesz Ty.

November 10 2017

Nie ma drugich szans, są tylko inne. Jakąkolwiek podejmiesz decyzję, życie zawsze będzie inne niż wtedy, gdybyś podjął inną.
— Simon Beckett
Reposted frommefir mefir viaguerriera guerriera

November 09 2017

2899 3044
Reposted fromdivi divi viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo

October 31 2017

Reposted fromweightless weightless viamystupidhead mystupidhead
Nie chciałem spotykać żadnego starego znajomego. Takie spotkania są jeszcze gorsze od pogrzebów. To największa tortura - próba znalezienia kogoś, kogo kiedyś się znało, w obcej, nagle pojawiającej się zupełnie znikąd osobie, w prostych, uśmiechniętych zdaniach, udawanie kogoś, kim było się kilkanaście lat temu, wyłącznie po to, aby osiągnąć jakikolwiek pułap porozumienia. Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnezavisan nezavisan viaalmostlover almostlover
(...) prawdziwa miłość jest wtedy, kiedy w chwilowej złości dopatrujesz się zmęczenia, a nie złych intencji. Gdy w milczeniu widzisz nie brak uczucia, ale problem, z którym chce poradzić sobie samodzielnie. Gdy w łzach dostrzegasz nie pretensję i wyrzut, ale potrzebę wsparcia i bliskości. Kiedy potrafisz wysłuchać, nim wysnujesz wnioski. I gdy uświadamiasz sobie, że nawet najbardziej kochający się ludzie potrzebują czasem od siebie odpocząć.
3465 d09a
Reposted frompixielark pixielark viatobecontinued tobecontinued
0575 89ee
Reposted fromnazarena nazarena viatobecontinued tobecontinued

October 27 2017

6389 9e8b
Reposted fromkarahippie karahippie viaverronique verronique

October 26 2017

Nie mylcie przyczyny ze skutkiem. Nie odchodzi się, bo pojawia się ktoś. Odchodzi się, bo ktoś, kto był do tej pory, mniej lub bardziej świadomie przestawał z czasem być.
8172 8b7b 500
~ Leopold Tyrmand - "Dziennik 1954"
Reposted fromtimetolove timetolove viatobecontinued tobecontinued

October 25 2017

Reposted fromshakeme shakeme viatobecontinued tobecontinued
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl