Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 11 2020

3440 345e 500
Reposted frombrumous brumous
2473 332c
Reposted frombrumous brumous
2239 3c45
Reposted frombrumous brumous
2084 7d48 500
Reposted frombrumous brumous
2047 5e77
Reposted frombrumous brumous

February 05 2020

Reposted fromlifeless lifeless viahereyes hereyes
Pamiętaj, że dawanie całej siebie, nie uczyni Cię istotniejszą.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahereyes hereyes
9559 d331
wherever (...)
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viacotarsky cotarsky
(...) na razie żyję, choć to życie trzeba wziąć w cudzysłów.
— Aleksandra Lipczak "Ludzie z Placu Słońca"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait

February 04 2020

2816 77a0 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viagabrielle gabrielle
2062 ab07 500
Być razem nie oznacza aktywnie asystować w sprzątaniu bałaganu partnera. Oznacza czekać cierpliwie i kibicować, zajmując się jednocześnie własnym bałaganem. Wierzyć głęboko, że przyjdzie taki czas, kiedy wspólnie odpoczniemy po wysiłku, jaki każde z nas włożyło w sprzątanie samego siebie.
Reposted fromxsneakyx xsneakyx viatobecontinued tobecontinued
9500 26bb 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality vialilikoi lilikoi

January 22 2020

2222 a1d1 500
Reposted frommaple-leaf maple-leaf vialiliowadusza liliowadusza
8259 cd24 500

January 16 2020

Pożegnanie z dzieciństwem jest dla niektórych ludzi piekielnie trudne, wiąże się z uznaniem ogromnej straty. Paradoksalnie, im trudniejsze dzieciństwo, tym pożegnanie trudniejsze, bo wymaga rezygnacji z marzenia, że da się jeszcze coś naprawić. Zamiast się z tym zmierzyć, można utknąć w serii powtórek i mieć tego rodzica ciągle na nowo w osobach kolejnych parterów.
— Danuta Golec w rozmowie z Grzegorzem Sroczyńskim
Reposted fromyourtitle yourtitle viamhsa mhsa
8419 d43a 500
Marta Zabłocka
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viamhsa mhsa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl